Search This Blog

Saturday, March 24, 2012

quotes

* மனத்தூய்மை, சத்துள்ள உணவு, அளவான உழைப்பு, முறையான ஓய்வு நல்வாழ்க்கைக்கு  அடிப்படை விஷயங்கள்.

Monday, March 19, 2012

muruga

"சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்துமில்லை; 
சுப்ரமணியனுக்கு மிஞ்சிய தெய்வம் இல்லை

Tuesday, March 13, 2012

murugan mandhiram

முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை
அத்திக்கிறை சத்திச் சரவண
முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர ..... எனவோதும்


முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின்
முற்பட்டது கற்பித் திருவரும்
முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும் ..... அடிபேணப்


பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு
ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொரு
பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் ..... இரவாகப்


பத்தற்கிர தத்தைக் கடவிய
பச்சைப்பு யல்மெச்சத் தகுபொருள்
பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் ..... ஒருநாளே


தித்தித்தெய ஒத்தப் பரிபுர
நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி
திக்கொட்கந டிக்கக் கழுகொடு ..... கழுதாடத்


திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர்
தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு
சித்ரப்பவு ரிக்குத் த்ரிகடக ..... எனவோதக்


கொத்துப்பறை கொட்டக் களமிசை
குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு
குத்திப்புதை புக்குப் பிடியென ..... முதுகூகை


கொட்புற்றெழ நட்புற் றவுணரை
வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகிரி
குத்துப்பட வொத்துப் பொரவல ..... பெருமாளே.


by 
SUBBIAH sir

quotes

If You Can't explain it simply,
 you don't understand it well enough.
--Albert Einstein

Friday, March 2, 2012

Model ‘good email’.Dear Mr Jones,
I’m a university student from Finland and I’m writing to get some information about
your language courses this summer. I’ve got a few questions:
1. Do you do a course for university students, which helps them with their essay
writing skills?
2. How many hours a week are the courses?
3. What sort of accommodation do you offer?
4. What after-school activities are there?
5. Do you do any trips to other towns in the UK?
I’m hoping to come over in June, so if you can get back to me as soon as possible,
it would be great. Thanks for your help.
Best regards,
sundar

Thursday, March 1, 2012

God TIps

திருநாவுக்கரசர் பாடி இருக்கிறாராமே..! "உசுருக்கு போராடுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைல ஒன்னை நினைக்க முடியுமோ, முடியாதோ... அப்போ நான் என்னை காப்பாத்துறதுக்காக உன்னை கூட மறந்து எதோ செய்ய வேண்டி வரும். அதனாலே, கை , கால் நல்லா இருக்கும்போது இப்போவே உன்னை கும்பிட்டுக்கறேன்... கருணை புரிவாய் ! " -  அட அடா ! என்ன வார்த்தை!

by

editor@livingextra.com
www.livingextra.com

How to Write a Perfect Professional Email in English


Begin with a greeting

It's important to always open your email with a greeting, such as "Dear Lillian,". Depending on the formality of your relationship, you may want to use their family name as opposed to their given name, i.e. "Dear Mrs. Price,". If the relationship is more casual, you can simply say, "Hi Kelly," If you’re contacting a company, not an individual, you may write "To Whom It May Concern:"

Thank the recipient

If you are replying to a client's inquiry, you should begin with a line of thanks. For example, if someone has a question about your company, you can say, "Thank you for contacting ABC Company." If someone has replied to one of your emails, be sure to say, "Thank you for your prompt reply." or "Thanks for getting back to me." If you can find any way to thank the reader, then do. It will put him or her at ease, and it will make you appear more courteous.

State your purpose

If, however, you are initiating the email communication, it may be impossible to include a line of thanks. Instead, begin by stating your purpose. For example, "I am writing to enquire about …" or "I am writing in reference to …" It's important to make your purpose clear early on in the email, and then move into the main text of your email. Remember to pay careful attention to grammar, spelling and punctuation, and to avoid run-on sentences by keeping your sentences short and clear.

Closing remarks

Before you end your email, it's polite to thank your reader one more time as well as add some courteous closing remarks. You might start with "Thank you for your patience and cooperation." or "Thank you for your consideration." and then follow up with, "If you have any questions or concerns, don't hesitate to let me know." and "I look forward to hearing from you."

End with a closing

The last step is to include an appropriate closing with your name. "Best regards," "Sincerely," and "Thank you," are all professional. It's a good idea to avoid closings such as "Best wishes," or "Cheers," as these are best used in casual, personal emails. Finally, before you hit the send button, review and spell check your email one more time to make sure it's truly perfect!